അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കാന്‍ സമാനമായ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് നല്‍കപ്പെട്ട ഉത്തരം FATWA CODE: Fiq8977 എന്ന ഭാഗത്ത് ദയവായി വായിക്കുക.കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.