അല്ലാഹുവിന്‍റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ)യിലും കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും അല്ലാഹുവിന്‍റെ സ്വലാത്തും സലാമും സദാ വര്‍ഷിക്കട്ടേ.


  1. ഒരാളുടെ ഉമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ച തന്‍റെ ഉപ്പയല്ലാത്ത ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ആദ്യവിവാഹത്തിലെ മക്കള്‍് അയാള്‍ക്ക് വിവാഹബന്ധം മൂലം മഹ്റമാകുന്നില്ല. ആയതിനാല്‍ അവര്‍ക്ക് പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
  2. ഒരു പുരുഷന് തന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ ഭാര്യമാരെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതിനാല്‍ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ മറ്റു ഭാര്യമാരിലെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല.

കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ.