അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.


ഹജജിനായാലും മറ്റ് ഏത് ഹലാലായ യാത്രക്കായാലും ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ അവന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് (തുഹ്ഫ). സുന്നത്ത് എന്നാൽ ചെയ്താൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ശിക്ഷയില്ലാത്തതുമായ കാര്യമാണ് (തുഹ്ഫ) 


കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു തൌഫീഖ് ചെയ്യട്ടേ.