അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകർ (സ്വ)യുടേയും കുടുംബത്തിന്റേയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.


വുളൂഅ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബ്ബന്ധമായും കഴുകേണ്ട ഒരു അവയവം ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴുകിയപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും നനഞ്ഞില്ല, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴുകിയപ്പോഴാണ് നനഞ്ഞതെങ്കിൽ അപ്പോഴേ ഫർള് വീടൂ. ഇനി നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം കഴുകിയപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായും നനഞ്ഞതെങ്കിൽ അപ്പോഴേ വീടൂ. (ഫത്ഹുൽ മുഈൻ)


കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും അല്ലാഹു നമ്മെ തുണക്കട്ടെ.